เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำโดย นายบัณทิต เจียมอนุกูลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

เจนเนอราลี่ยืนหยัดเจตนารมณ์ การดูแลใส่ใจสังคม ตอบรับกับค่านิยมหลัก ของกลุ่มเจนเนอราลี่ทั่วโลก “Live the community” โดยเงินบริจาคจำนวนนี้จะสามารถนำไปช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับความรู้และทักษะในการเลี้ยงชีพ เพื่อสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นอนาคตของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

Comments

comments