นายสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (กลาง) เปิดเผยว่า GULF เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคม 2562 นี้ โดยแต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และจะคาดว่าเสนอขายในเดือนมกราคมปีหน้า

นายสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้ านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (กลาง) เปิดเผยผ่านการนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ว่า GULF เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งนี้ GULF ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนมกราคม 2562 นี้

Comments

comments