บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ประกาศความพร้อมงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40” (The 40th Bangkok International Motor Show 2019) ภายใต้แนวคิด “สนุทรีย ภาพทางอารมณ์” หรือ “ENJOYMENT OF AUTOMOBILES” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์คร้ังที่40 เปิดเผยว่า ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา‚งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” ได้การยอมรับในระดับนานาชาติว่า เป็น การจัดแสดง นวตักรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการช้ันนำ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างให้การยอมรับพร้อมแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าร่วมงานเป็นประจำทุกปี

โดยการตอบรับเข้าร่วมงานของในปีน้ีมีแบรนด์รถยนต์ช้ันนำจำนวน 33 ราย และแบรนด์ รถจักรยานยนต์อีกจำนวน 14 ราย นอกจากน้ันในปีน้ียงัไดร้ับความสนใจจาก McLaren แบรนด์รถสปอร์ต ระดับโลก นำยนตรกรรมเข้าร่วมจัดแสดงภายในงานเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย สิ่งน้ียืนยัน ได้ถึง ความสำคัญ ของงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์คร้ังที่40 ในการเป็นส่วนหน่ึงของการ ส่งเสริมภาพลักษณ์รวมถึงผลักดันให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระดับภูมิภาคได้เป็น อย่างดี

สำหรับแบรนด์รถยนต์เข้าร่วมงานประกอบด้วยแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น Toyota, Lexus, Nissan, Honda, Mitsubishi, Isuzu, Mazda, Subaru, Suzuki แบรนด์รถเกาหลี 2 ค่ายคือ KIA, Hyundai แบรนด์รถยุโรปและรถอเมริกัน เช่น Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Chevrolet, Ford, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Mercedes-Benz, MINI, Maserati, McLaren, Porsche, Rolls-Royce, Volvo พร้อมด้วยแบรนด์ ผู้จำ หน่ายรถไฟฟ้าอย่าง FOMM, MIND ส่วนค่ายรถจกัรยานยนตเ์ข้าร่วมท้ังหมด 14 แบรนด์ อาทิ Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, Triumph, Vespiario, GPX ฯลฯ

ในปีน้ียังเป็นโอกาสพิเศษ “ฉลองครบรอบ 40 ปีงานบางกอกอินเตอร์เนชั้นแนล มอเตอร์โชว์”  นอกจากผู้เข้าร่วมชมงานจะได้พบกับยนตรกรรมรุ่นใหม่ที่ค่ายรถยนต์ มาจัดแสดงเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 40 ปีภายในงานอย่างมากมายแล้ว ทางผจู้ดังานยังเตรียมพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการพาทุกท่านย้อนรำลึกไปยังอดีตเพื่อสัมผัสกับ บรรยากาศบอกเล่าความเป็นมาและการเติบโตของการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ต้ังแต่คร้ังแรก ณ สวนลุมพินีในปีพ.ศ.2522 จนมาถึงปัจจุบัน

และในการจัดงานในปีน้ีต้องขอขอบคุณราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถ มอเตอร์ไซค์และบริษัทอิมแพค็ เอ็กซิบิชั่นเมเนจเม้นท์จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานเป็นอย่างดี เสมอมา

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) รองประธานจัดงาน บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์คร้ังที่ 40 เปิดเผยว่า งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ในปีน้ีจัดข้ึนภายใต้แนวคิด ‚สนุทรียภาพทางอารมณ์‛ หรือ ‚ENJOYMENT OF AUTOMOBILES” โดยตอ้งการสื่อสารให้ผูเ้ข้าร่วมชมงานได้สัมผัสถึงการ ออกแบบของยนตรกรรมยุคใหม่ผ่านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อระหว่าง นวตักรรมยานยนตและผู้ขับขี่เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน

งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ยังคงเป็นงานจัดแสดงรถยนต์งานแรกของประเทศไทยที่สามารถรักษามาตรฐานและคงความเป็นผู้นำ ในงานจัดแสดงรถยนต์ อย่างต่อเนื่องกว่า40 ปี อีก ท้ังยังเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญ ต่อการกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้มีความคึกคัก ต้ังแต่ ไตรมาสแรกของปีแม้พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการหัน ไปใช้วิธี ซื้อขาย สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ มากข้ึน แต่สำหรับรถยนต์พบว่า ผู้บริโภคยังคงต้องการ สัมผัส สินค้าตัวจริงก่อนการตัดสินใจสุดท้ายเพื่อซื้อรถยนต์รุ่นต่างๆ จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อจำนวน ผู้เข้า ชมงาน

โดยในปีที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมชมงานตลอดระยะเวลา 12 วัน มีจำนวน 1,620,000คน ซึ่งคาดว่า ปีน้ีจะ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ปีก่อน เพราะมีโอกาสในการตัดสินใจและมีทางเลือกหลากหลายภายในงานเดียวอีกทั้ง ยังดึงดูดความสนใจ ด้วยการจัดแสดงรถยนต์ แบบสุดล้า สมัย พร้อมด้วยการแนะนำ รถยนตร์รุ่นใหม่ภายใน งานไม่น้อยกว่า10 รุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มรถพลังงานทางเลือกเช่น EV, ไฮบริด, ปลั๊ก -อิน ไฮบริด ที่จะถูกนำ มาจัดแสดงจากหลายค่ายเพื่อให้สอดคล้องกับ ทิศทางการสนับสนุนของภาครัฐที่ต้องการผลักดัน ให้ ประเทศไทยเป็นผู้นำ ด้านยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ท้ังน้ีนโยบายของแต่ละค่ายรถยนต์ต่างนำเสนอ

แคมเปญเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาด รถยนต์ในประเทศให้โตข้ึนอีกด้วย

ภาพรวมของการจัดงานในส่วนของการจัดสรรพื้นที่บูธหลักอย่างรถยนต์และจักรยานยนต์ ผู้ประกอบการยังให้ความสนใจเข้าจับ ฃจองอย่างคับคั่ง แม้ในส่วนพื้นที่ของอุปกรณ์ประดับ ยนต์ต่างๆ จะ ลดลงจากเดิมประมาณ 40% เพราะการหดหายไปของกลุ่มธุรกิจรายย่อยของไทยที่เริ่มหันไปขายสินค้าผ่าน ช่องทางออนไลน์มากข้ึน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก โดยบริษทัยังมีรายได้ในการจัดงานเติบโตเพิ่มข้ึน จากปีที่ผ่านมาประมาณ 1.17%

นอกจากนั้น ในฐานะผู้จ้ดงาน ยังคงเดินหน้าพัฒนาการจัดงานให้มีมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน ด้วยการจัดหา พื้นที่การทดสอบเฉพาะรถยนต์เอสยูวีเพิ่มข้ึนมาอีก 1 สนาม เพื่อตอบรับต่อการเติบโตและ ความนิยมของผบู้ริโภคที่ให้ความสนใจต่อรถยนต์ในกลุ่มเอสยูวีเพิ่มมากข้ึน

สำหรับราคาจำหน่ายบัตรเขา้ชมงานยังคงราคาเดิม 100 บาท พร้อมแคมเปญ ‘ซื้อบัตรเข้าชมงาน ลุ้น รับรถ’ ที่ผู้จัดฯ เตรียมมอบโชคให้ผู้ชมเป็นประจำทุกปีพร้อมของรางวัลใหญ่อย่างรถยนต์และ รถจกัรยานยนต์ รวมมูลค่ากวา่ 3,500,000 บาท โดยผู้ที่ซื้อบัตรและต้องการร่วมชิงโชคสามารถลงทะเบียนที่ หน้างาน พร้อมตอบแบบสอบถามผ่านหนา้เวปไซด์  www.bangkok-motorshow.com

ทางผู้จัดงานฯ ยังมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้เข้าชมงานมาก ยิ่งข้ึน โดยได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการขายบัตรเข้าชมงานราคาพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกร ไทยผ่านช่องทางออนไลน์แอพพลิเคชั่น K-PLUS สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรล่วงหน้ากับโปรโมชั่น 40 วัน 40 บาท โดยเริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 26 มีนาคม 2562

สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น พร้อมกรอก e-Ticket Code ที่อยู่ด้านหลังบัตรลงไป ท่านจะได้รับรหัส e-Ticket จากแอปพลิเคชนั่ Car Buddy by GPI สำหรับแสดงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าชมงานฟรีทั้งน้ี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วขอแนะนำ ให้ดาวน์โหลดและลงทะเบียนล่วงหน้า โดยบัตรอภินันทนาการน้ันจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วัน ที่ 27 มีนาคม จนถึง 7 เมษายน 2562 สำหรับผูเ้ข้าชมงานจากแอปพลิเคชั่น Car Buddy by GPI ยังมีสิทธ์ิร่วมลุ้น ชิงรางวัลใหญ่ภายในงานได้ด้วยเช่นกัน

พร้อมกันน้ีจากการรุกรุกเข้าสู่ ธุรกิจจัดการแข่งขัน ‘eRacing Sport’ อย่างเต็มตัว ภายในงานยัง เตรียมเปิดตัวการแข่งขัน เกมส์แข่งรถออนไลน์ ‘GT Sport’  ซึ่งจำลองสนามแข่งขัน จริงมาอยู่ในเกมส์ ภายในงาน The 40th Bangkok International Motor Show พร้อมวางแผนจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอด ท้ังปีเพื่อค้นหาแชมป์ประเทศไทยเป็นตัวแทนแข่งขันระดับ ทวีปและชิงแชมป์โลก

งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 7เมษายน 2562 รวม 12 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี รายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkokmotorshow.com

Comments

comments