แบ่งปันบนเฟสบุ๊ค
ทวีตบนทวิตเตอร์

การศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลการให้ โอกาสทางการศึกษาจึงเป็นการสรรค์สร้างรากฐานการพัฒนาที่ ยั่งยืนแก่เยาวชน อันจะส่งผลให้เติบใหญ่เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

ทีมกรุ๊ป โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแบ่งปันความเอื้ออาทรให้แก่ เยาวชน 9 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และนครนายกมาอย่างต่อเนื่อง 12 ปีด้วยการสร้างสังคมนิยมอ่าน สนับสนุนการศึกษา เสริมสร้างองค์ความรู้ บริจาคเงินทุน หนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และส่งต่อสิ่งของคุณภาพที่ดีที่ ไม่ใช้แล้วบริจาคนำไปมอบให้ และสำหรับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ทีมกรุ๊ป ได้ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก และนครสวรรค์โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน นำโดยนายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม ที่ปรึกษา บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด และทีมงาน ร่วมคณะไปในครั้งนี้ด้วย

โดยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เดินทางไปมอบทุนให้แก่นักเรียน 5 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนบ้านมะเกลือ โรงเรียนวัดเขามะโน และโรงเรียนศรีสวรรค์สังฆารามและเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ไปมอบทุนให้ 4 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดวังยายฉิม โรงเรียนวัดท่าชัย และโรงเรียนวัดหุบเมย

Comments

comments