Siam Gypsum

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ  บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือยิปซัมตราช้าง จัดทำ “โครงการติดตั้งฝ้ายิปซัมให้กับอาคาร และสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี”   โดยมุ่งเน้นตอบสนองนโยบายร่วมกันในด้านการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม โครงการนี้มีขึ้นเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมไปถึงการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ ทั้งยังเป็นการพัฒนาโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันที่อบรมให้ความรู้กับเยาวชนในชุมชน โดยนำร่องแห่งแรกที่โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษา และวิชาชีพให้กับบุคคลากร และเยาวชน

Siam Gypsum

นายบุญชัย จรัญวรพรรณ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าราชบุรี และ  ยิปซัมตราช้าง ได้ประสานความร่วมมือจากการผสานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมุ่งเน้นที่การจัดทำโครงการเพื่อชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ ภายใต้ชื่อ  “โครงการติดตั้งฝ้ายิปซัมให้กับอาคารและสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี”

จึงเป็นโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน และช่างฝ้าเพดานยิปซัม ให้กับกลุ่มช่างฝีมือชุมชน รวมถึงกลุ่มบุคคลากร และนักศึกษาในชุมชม ให้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพสร้างมูลค่าให้กับครอบครัวและชุมชน โดยนำร่องที่ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) เป็นที่แรก ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากเด็กๆ ประสบปัญหาเรื่องอากาศร้อนจากอาคารเรียนเดิม ทางยิปซัมตราช้างจึงได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งฝ้าเพดานซึ่งช่วยลดความร้อนและระบายอากาศได้ดีขึ้น โดยกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้เป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่โรงไฟฟ้าราชบุรี และยิปซัมตราช้าง ที่ต้องการมีส่วนร่วมต่อสังคมเพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายจรุง  กาญจนภูมิ (ขวา)  ผู้จัดการทั่วไปบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือยิปซัมตราช้าง ผู้นำนวัตกรรมฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมแนวหน้าของประเทศไทย  กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนราชบุรี ภายใต้ “โครงการติดตั้งฝ้ายิปซัมให้กับอาคารและสถานที่สาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชน จังหวัดราชบุรี”  ณ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) แห่งนี้

Siam Gypsum

ด้วยพันธกิจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของยิปซัมตราช้าง และโรงไฟฟ้าราชบุรี เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้โครงการนี้ได้ถูกริเริ่มขึ้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน กล่าวคือ นอกจากจะเข้ามาพัฒนาชุมชนแล้ว เรายังมุ่งเน้นที่การสร้างทักษะในงานช่างยิปซัมสู่การพัฒนาเป็นฝีมือแรงงานด้านงานยิปซัม เพื่อใช้ประกอบอาชีพได้ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต รวมถึงนำความรู้นี้ไปพัฒนาช่วยเหลือชุมชนของตนเองได้

Siam Gypsum

นายจรุง  กาญจนภูมิ  ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ว่า “ กิจกรรมในครั้งนี้ ทางยิปซัมตราช้าง ได้จัดฝึกอบรมการติดตั้งฝ้าเพดานเป็นระยะเวลา 3 วัน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 41 ท่าน ประกอบด้วยบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และช่างทั่วไปในชุมชน  ในการฝึกปฏิบัติงานจริงได้มีการติดตั้งระบบฝ้าทีบาร์พิมพ์ลาย “ เปเปอร์ทัช ตราช้าง ” รุ่นป้องกันความร้อน เพื่อเพิ่มความสบายและสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน ให้กับคณะครูอาจารย์ และน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ”

Comments

comments